ผู้สนใจศึกษาต่อ


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกในภาคใต้ โดยเริ่มก่อตั้งที่ตำบลรูสมิแล อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
เมื่อปี พ.ศ.2509 ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีวิทยาเขตการศึกษาทั้งหมด 5 วิทยาเขต ซึ่งมีข้อมูลที่น่าสนใจสำหรับผู้สนใจศึกษาต่อ ดังต่อไปนี้

หลักสูตรการศึกษา

ระดับปริญญาตรี
ระดับบัณฑิตศึกษา
ค่าใช้จ่ายการศึกษาระดับปริญญาตรี
   
 

คณะที่เปิดสอน

วิทยาเขตหาดใหญ่  
วิทยาเขตปัตตานี  
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฏร์ธานี  
เขตการศึกษาตรัง

ข้อมูลวิทยาเขต

วิทยาเขตหาดใหญ่  
 
วิทยาเขตปัตตานี  
 
วิทยาเขตภูเก็ต  
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
เขตการศึกษาตรัง  

ข้อมูลการสมัครเข้าศึกษา

งานรับนักศึกษา ป.ตรี

ค่าใช้จ่ายในการศึกษา

บริการของมหาวิทยาลัย