ทำเนียบอธิการบดี

ฯพณฯ พ.อ.(พิเศษ) ถนัด  คอมันตร์
เม.ย. 2511 - มี.ค. 2512
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์  มงคลสุข
มี.ค. 2512 - ก.ค. 2514
ศาสตราจารย์ ดร.บัวเรศ  คำทอง
ก.ค. 2514 - ก.ค. 2516
ศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสดิ์  สกุลไทย์
ก.ค. 2516 - ก.ค. 2518
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2518 - ก.ค. 2522
ศาสตราจารย์นายแพทย์ทองจันทร์  หงศ์ลดารมภ์
ก.ค. 2522 - มิ.ย. 2528
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผาสุข  กุลละวณิชย์
ก.ค. 2528 - พ.ค. 2534
รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพงษ์  ศรีพิพัฒน์
มิ.ย. 2534 - พ.ค. 2540
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  โสตถิพันธุ์
มิ.ย. 2540 - พ.ค. 2543
รองศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ  ชิตพงศ์
มิ.ย. 2543 - มี.ค.2549
รองศาสตราจารย์ ดร.บุญสม ศิริบำรุงสุข
มิ.ย. 2549 - 2555
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูศักดิ์ ลิ่มสกุล
มิ.ย. 2555 - ปัจจุบัน