วิทยาเขตภูเก็ต


มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของภาคใต้ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง เพื่อกระจาย โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาสู่ภาคใต้ เพื่อยกระดับมาตรฐานการศึกษาในท้องถิ่นและเพื่อสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาคเป็นมหาวิทยาลัยที่มีเจตนาก่อตั้ง ที่จะให้เป็นมหาวิทยาลัยหลายวิทยาเขต มุ่งมั่นที่จะให้สามารถปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลาง ทางวิชาการระดับสูงเพื่อตอบสนองการพัฒนาภาคใต้ และเพื่อเป็นสถาบันที่สามารถรับใช้ชุมชนได้อย่างแท้จริง ด้วยเจตนารมณ์ของการก่อตั้งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ดังกล่าว จึงเป็นที่มาของการขยายเขตการศึกษาเพื่อเป็นการกระจายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนมาที่จังหวัดภูเก็ต โดยวิทยาเขตภูเก็ต ตั้งอยู่ที่ตำบลกระทู้ อำเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งปัจจุบันความพร้อมด้านการผลิตบัณฑิตทั้งหมด 3 คณะ ซึ่งข้อมูลของวิทยาเขตภูเก็ตมีดังต่อไปนี้

เว็บไซต์วิทยาเขตภูเก็ต : http://www.phuket.psu.ac.th

วิทยาเขตภูเก็ต