ความร่วมมือด้านการวิจัย

สำหรับ

โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (ภาคใต้)

ด้วยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ได้จัดให้มีโครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช ระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2550 - 2552) เพื่อสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มพูนศักยภาพนักวิจัยไทยรุ่นใหม่ และให้เกิดความร่วมมือในการวิจัยและพัฒนาระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่และระดับอาชีพ โดยในส่วนของภาคใต้ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติได้มอบหมายให้ สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นผู้ดำเนินการโครงการดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินโครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ สำนักวิจัยและพัฒนาได้กำหนดจัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชของนักวิจัยภาคใต้ ด้วยการจัดการประชุมเพื่อระดมความคิดและปรึกษาหารือถึงแนวทางการดำเนินโครงการเพื่อให้นักวิจัยใหม่และนักวิจัยมืออาชีพด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัชภาคใต้ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและทำความคุ้นเคยกันในด้านวิจัย โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายวิจัยเป็นทางยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ซึ่งจะทำให้นักวิจัยที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสเสนอ theme ของงานวิจัยของนักวิจัย ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นของนักวิจัย อันนำไปสู่การเสวนาในธรรมชาติของการวิจัยในเรื่องนั้นๆ การจัดการ การแก้ปัญหาวิจัยของนักวิจัย ที่จะนำไปสู่การกำหนดปัญหาที่เกิดขึ้นในการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัชของภาคใต้ และเพื่อให้ได้แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนานักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เคมีและเภสัชภาคใต้ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป สำนักวิจัยและพัฒนาจะพิจารณาเลือกหน่วยงานที่มีการเรียนการสอน และการวิจัย ในสาขาวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช และนักวิจัยที่มีผลงานวิจัยในหัวข้อ ยา สมุนไพร เครื่องสำอาง และอาหารเสริม ร่วมนำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมระดมความคิดโดยกำหนด theme ของการนำเสนอผลงานเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มยาและสมุนไพร 2) กลุ่มเครื่องสำอางและอาหารเสริม


ติดต่อโครงการ

โครงการพัฒนานักวิจัยไทยด้านวิทยาศาสตร์เคมีและเภสัช (ภาคใต้) สำนักวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 โทรศัพท์: 074-286940 โทรสาร: 074-212839 เว็บไซต์http://www.chempharm.psu.ac.th/