สำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วยกองต่างๆ ดังนี้


1. กองกลาง

ในช่วงปี พ.ศ. 2511–2514 มหาวิทยาลัยเพิ่งจะจัดตั้งโดยมีสำนักงานอธิการบดีเป็นศูนย์รวมของการบริหารงานกลาง ยังไม่มีการแบ่งงาน เนื่องจากบุคลากรยังมีจำนวนน้อย โดยแบ่งภาระความรับผิดชอบเป็นการภายในเท่านั้น ในช่วงปี พ.ศ. 2515-2519 ได้แบ่งออกเป็นฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา ฝ่ายวางแผนและพัฒนา และกองกลาง โดยงานในกองกลาง ได้แบ่งเป็นแผนกต่าง ๆ ดังนี้ แผนกสารบรรณ แผนกสวัสดิการ (รวมงานอาคารสถานที่) แผนกคลัง และแผนกการเจ้าหน้าที่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2520 ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารที่มีรองอธิการบดีวิทยาเขตและผู้ช่วยอธิการบดี 5 ฝ่าย ได้แก่ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายกิจการนักศึกษา และฝ่ายสวัสดิการ

ในปี พ.ศ. 2522 ได้มีการรวมงานของฝ่ายต่าง ๆ เข้าเป็นกองแล้วนำเสนอทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติการแบ่งส่วนราชการ โดยทบวงมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2522 ให้เป็นงานส่วนกลาง ซึ่งอยู่ในวิทยาเขตหาดใหญ่ 7 กอง และเป็นกองในส่วนของวิทยาเขตปัตตานี 2 กอง กองกลางเป็น 1 ใน 7 กอง ของสำนักงานอธิการบดี ในปัจจุบันกองกลางแบ่งออกเป็น 6 งาน

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2021-24
เว็บไซต์ http://www.general.psu.ac.th/

2. กองคลัง

กองคลังมุ่งเน้นให้การบริหารจัดการและการบริการด้านการเงิน การคลัง การพัสดุ อยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องและรวดเร็ว มุ่งพัฒนาตน พัฒนางาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย คำนึงถึงความพึงพอใจของผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2131-49
เว็บไซต์ http://www.finance.psu.ac.th/

3. กองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่มีวัตถุประสงค์สนับสนุนและพัฒนาภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ดำเนินการเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยให้เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ถูกต้อง เป็นธรรม ตามระเบียบ และกฎเกณฑ์ของทางราชการ ให้ข้อมูล คำแนะนำ ตอบข้อหารือ เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแก่ บุคลากร ผู้บริหาร และหน่วยงานของมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และทันสมัย

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2041-57
เว็บไซต์ http://www.personnel.psu.ac.th/

4. กองอาคารสถานที่

รับผิดชอบงานก่อสร้าง การใช้พื้นที่ ให้บริการยานพาหนะ ที่พัก ห้องประชุม ทะเบียนราษฎร์ ซ่อมแซมบำรุงรักษาอาคารสถานที่ ยานยนต์ ระบบสาธารณูปโภค ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัย ดูแลบำรุงรักษาภูมิทัศน์ และสิ่งแวดล้อม สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2171-2
เว็บไซต์ http://www.ppss.psu.ac.th/

5. กองกิจการนักศึกษา

กองกิจการนักศึกษา เป็นส่วนราชการหนึ่งในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 ตามประกาศทบวงมหาวิทยาลัย เรื่อง การแบ่งส่วนราชการในสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 20 เมษายน 2522 ในราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2522 ประกอบด้วยงานต่าง ๆ ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/7959 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2542 จำนวน 3 งาน 1 หน่วย คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และหน่วยธุรการ ต่อมาได้มีการปรับปรุงงานใหม่ตามหนังสือทบวงมหาวิทยาลัย ที่ ทม 0202/24594 ลงวันที่ 20 กันยายน 2531 จำนวน 4 งาน คือ งานแนะแนวและจัดหางาน งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา และงานธุรการ และเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2547 ได้เพิ่มหน่วยงานใหม่อีกจำนวน 2 หน่วยงาน คือ หน่วยสารสนเทศ และหน่วยกิจกรรมนานาชาติ

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2201-5
เว็บไซต์ http://student.psu.ac.th/news/

6. กองแผนงาน

เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารประสานงานและให้คำปรึกษาชี้แนะ แก่คณะ/หน่วยงาน ในการกำหนดกรอบนโยบาย การจัดทำแผน การจัดสรรทรัพยากร ตลอดจนมีการติดตาม ประเมินผลอย่างเป็นระบบ โดยมีการปฏิบัติงานอย่างมีคุณภาพ และเป็นไปในเชิงรุก มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีการวิจัยสถาบัน และระบบสารสนเทศที่ทันสมัย พร้อมต่อการใช้งานและพัฒนาให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำการพัฒนามหาวิทยาลัยไปสู่เป้าหมายสูงสุด

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2060
เว็บไซต์ http://www.planning.psu.ac.th/

7. กองบริการการศึกษา

กองบริการการศึกษามีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานกลางที่สนับสนุนนโยบายและเจตนารมณ์ตามภารกิจหลัก ของมหาวิทยาลัยในด้านการจัดการศึกษา การบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ให้บรรลุ วัตถุประสงค์โดยการประสานนโยบายของ มหาวิทยาลัยไปสู่การปฏิบัติในระดับคณะ วิทยาลัย ศูนย์ สถาบัน สำนัก และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์หลักและ แผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย

เบอร์ติดต่อ 0-7428-2241-55
เว็บไซต์ http://www.eduservice.psu.ac.th/

8. กองทะเบียนและประมวลผล

กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้ รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน รับลงทะเบียนเรียน ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา จัดทำตารางเรียน จัดทำตารางสอบ รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์ คำนวณผลการศึกษา แจ้งผลการศึกษา ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร ออกใบประมวลผลการศึกษา ออกหนังสือรับรองต่างๆ ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นักศึกษา ให้บริการรับชำระเงินค่าเอกสารสำคัญทางการศึกษา

เบอร์ติดต่อ074 – 446734
เว็บไซต์ http://reg.psu.ac.th