คณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการเว็บไซต์ : http://www.trang.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง เปิดสอนในระดับปริญญาตรีทั้งหมด 5 หลักสูตร โดยหลักสูตรทั้งหมดสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการจัดการ วิทยาเขตตรัง ดังนี้

       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการจัดการสารสนเทศและคอมพิวเตอร์)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชี)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางการบัญชี)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการประกันภัย)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาวิชาการบัญชีต่อเนื่อง 2 ปี)

และจะเปิดสอนเพิ่มในปีการศึกษา 2548 3 หลักสูตร ดังนี้
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การบริหารการท่องเที่ยว)
       - หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์)

ในระดับบัณฑิตศึกษา 1 หลักสูตร ดังนี้
       - รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต