วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี


เว็บไซต์ : http://scc.surat.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นสถาบันชั้นนำในการจัดการศึกษาตลอดชีพ เป็นศูนย์บริการวิชาการที่ตอบสนองต่อความต้องการชองชุมชนและท้องถิ่นในภูมิภาค

พันธกิจ

1. ผลิตและเสริมศักยภาพบุคลากรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดใน ภาคใต้ตอนบน

2. พัฒนาหลักสูตรและระบบการเรียนรู้ของประชาชนและการจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมความ เข้มแข็งของชุมชนตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ว่าด้วยการจัดการศึกษาตลอดชีวิตและการสร้างสังคมไทยให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้

3. เป็นหน่วยงานกลางของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ในการประสานและสร้างสรรค์งานบริการวิชาการ งานบำรุงศิลปวัฒนธรรม ตามความต้องการของหน่วยงานภายในและสังคมภายนอก

4. เป็นหน่วยงานกลางในการนำหลักสูตรของคณะวิชาหรือสถาบันการศึกษาภายนอกมาเปิด สอนที่ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

5. ผลิตผลงานวิจัยที่เสริมสร้างและใช้ประโยชน์ในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น

ข้อมูลทั่วไป

วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะอยู่ในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี มีที่ทำการสำนักงานตั้งอยู่ ณ อาคารศูนย์บริการวิชาการกลางและอาคารเรียนรวม (อาคารรูปตัวยู) มีประวัติความเป็นมาดังนี้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี และเปิดดำเนินงานครั้งแรกในปี 2533 ต่อมาเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2537 ได้มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีการจัดตั้ง ณ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2533 หลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกับที่เปิดสอน ณ วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต และในปีงบประมาณ 2534 ได้ขยายงานเพิ่มขึ้น โดยเปิดรับนักศึกษาเพิ่มอีก 2 สาขา คือ สาขาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ซึ่งต่อมาได้ปรับเปลี่ยนหลักสูตรเป็นอนุปริญญา ทั้ง 3 สาขาวิชา การดำเนินงานจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี หลักสูตรอนุปริญญา ดำเนินการมาถึงปี พ.ศ. 2541 จึงได้ทำการปิดการรับนักศึกษาทั้ง 3 สาขา ในช่วงนี้นอกจากมีภารกิจด้านการเรียนการสอนในระดับอนุปริญญาแล้ววิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ยังมีภารกิจด้านการบริการวิชาการแก่สังคมในรูปแบบการฝึกอบรมในระยะสั้นอีกด้วย ในปีการศึกษา 2542 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการเปิดรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีรุ่นแรก หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาผลิตกรรมชีวภาพ จำนวน 42 คน ซึ่งต่อมาได้มีการจัดตั้งคณะเทคโนโลยีและการจัดการขึ้นเพื่อรองรับหลักสูตรดังกล่าว และวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ได้ปรับบทบาทมารับผิดชอบงานจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานระดับปริญญาตรีทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้กับสาขาต่าง ๆ ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการที่ได้เปิดเพิ่มขึ้นได้แก่ สาขาวิชาผลิตกรรมชีวภาพ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม ฯลฯ นอกจากนี้ยังได้สนับสนุนการจัดการศึกษาปริญญาโท (ภาคสมทบ) ร่วมกับคณะศึกษาศาสตร์วิทยาเขตปัตตานี ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา การประถมศึกษา และศึกษาศาสตร์เพื่อพัฒนาชุมชน รวมทั้งดำเนินงานด้านการวิจัย ด้านการให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชน ได้แก่ การจัดอบรม สัมมนา การเป็นที่ปรึกษาให้หน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ และงานด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อย่างไรก็ดี ด้วยบทบาท ภารกิจหลัก ของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ทั้งภารกิจด้านการจัดการเรียนการสอน ด้านการวิจัยและด้านการบริการวิชาการ ล้วนแล้วแต่จะต้องใช้ระบบการบริหารจัดการที่แตกต่างกัน และแต่เป็นภารกิจที่อยู่ระหว่างการพัฒนาทั้งสิ้น ดังนั้นหากยังคงต้องดำเนินการไปพร้อมกัน ก็อาจทำให้ดำเนินภารกิจแต่ละด้านได้ไม่ดีนัก โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ดังนั้นจึงมีแนวคิดที่จะจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อทำหน้าจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน จนเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2548 จึงได้มีการจัดตั้งคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ และได้โอนภารกิจการจัดการเรียนการสอนวิชาพื้นฐานของภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รวมทั้งบุคลากรสายผู้สอนและบุคลากรสายสนับสนุนบางส่วนจากวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ไปสังกัดคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เสร็จสิ้นเมื่อเดือนมีนาคม 2549 ทำให้บุคลากรของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี คงเหลือเพียง 5 คน ประกอบด้วยอาจารย์ 1 คน และบุคลากรสายสนับสนุน 4 คน และภารกิจหลักยังคงเหลือเฉพาะงานวิจัยและบริการวิชาการ และการจัดการศึกษาเฉพาะทาง วันที่ 1 มิถุนายน 2550 ได้มีการสรรหาและแต่งตั้งผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานีมาบริหารงานของวิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี โดยได้มีการกำหนดข้อตกลงภารงานของผู้อำนวยการอย่างชัดเจน จนกระท่งวันที่ 1 ตุลาคม 2551 วิทยาเขต สุราษฎร์ธานี ได้นำระบบการบริหารแบบรวมศูนย์มาใช้ในการดำเนินงานทุกส่วนของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ทำให้วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี มีบทบาทภารกิจในการดูแล รับผิดชอบ และสนับสนุนการดำเนินงานด้านการบริการวิชาการให้กับทุกคณะ/หน่วยงานในวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีในระบบรวมศูนย์ด้วย

สาขาวิชาที่เปิดสอน

- หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม (ภาคปกติ)

  • วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
  • สังคมศาสตร์สิ่งแวดล้อม
  • อนามัยสิ่งแวดล้อม

- หลักสูตรการบริหารการศึกษา (ภาคสมทบ)

- หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA ภาคสมทบ)

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://office.surat.psu.ac.th/student-regist/curriculum.php?page=2