คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการเว็บไซต์ : http://office.surat.psu.ac.th/student-regist/curriculum.php
หมายเลขโทรศัพท์/โทรสาร 0-7735-5448

ข้อมูลทั่วไป

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ มีภารกิจหลักในการจัดการเรียนการสอนรายวิชาพื้นฐาน ทางด้านภาษาและการสื่อสาร การจัดการธุรกิจ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้แก่นักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกคณะ ที่อยู่ในวิทยาเขตสุราษฏร์ธานีและเป็นหน่วยงานที่มีพันธกิจในการช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา และพัฒนา สังคม ท้องถิ่น

วิสัยทัศน์

คณะเป็นเสาหลักทางปัญญาของภูมิภาค ด้านการจัดการ ภาษา และการท่องเที่ยว (An intellectual anchor for the region in management , languages and tourism)

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภาษาและการสื่อสารที่มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งรับผิดชอบจัดการเรียนการสอนหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. ผลิตงานวิจัยทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร ที่มีคุณภาพ สามารถใช้เป็นแนวแก้ไขปัญหาและพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. ให้บริการวิชาการทางด้านการจัดการ การท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ ภาษาและการสื่อสาร แก่ชุมชน และหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน
  4. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่น

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รป.บ.) สาขาวิชาการจัดการรัฐกิจและวิสาหกิจ
  • หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) สาขาวิชาภาษา การสื่อสารและธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาพัฒนาธุรกิจ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาวิชาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ
  • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์เพื่อการท่องเที่ยว
  • หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://office.surat.psu.ac.th/student-regist/curriculum.php