วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6402-4
เว็บไซต์ : http://www.pcc.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตเป็นวิทยาลัยชุมชนแห่งแรกของประเทศไทย และจะเป็นองค์กรชั้นนำในการจัดการองค์ความรู้ รวมถึงนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย เพื่อตอบสนองการพัฒนาและความต้องการการศึกษาตลอดชีพของท้องถิ่นและสากล

พันธกิจ

  • ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพระดับสากล
  • สร้างศักยภาพในการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญา เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของชุมชน
  • ศึกษา ความต้องการของพื้นที่และสนับสนุนการวิจัยในท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคนและสังคม

พ.ศ. 2516 -2518 ศ.น.พ. สวัสดิ์ สกุลไทย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในขณะนั้นได้ริเริ่มแนวคิดจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน ของมหาวิทยาลัยขึ้นที่จังหวัดภูเก็ต เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลน ที่เรียนของนักเรียนมัธยมปลาย ปัญหาการว่างงานของบัณฑิตบางสาขา การขาดแคลนบุคลากรระดับกลางในตลาดแรงงาน และไม่มีสถาบันอุดมศึกษาใดในขณะนั้นที่จัดการศึกษา ด้านอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง

เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ. 2520 เพื่อศึกษาระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว ปี พ.ศ. 2529 มีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนภูเก็ต เป็นหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ซึ่งเป็น วิทยาลัยชุมชนแห่งแรกในประเทศไทย มีภารกิจหลักสองด้านคือ บริการวิชาการแก่ชุมชน และจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) โดยเปิดสอน 8 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขาเหมืองแร่ สาขาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ สาขาเทคนิคการเกษตร สาขาศิลปะประยุกต์ สาขาเทคโนโลยียาง สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขารักษาความปลอดภัย ( ไม่มีผู้เรียน )

หลังจากนั้นได้จัดตั้ง วิทยาลัยชุมชนสุราษฎร์ธานี ซึ่งเป็นอีกวิทยาเขตหนึ่งของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยนำหลักสูตรของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต บางสาขาไปเปิดสอน การดำเนินงานของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ต ในช่วงแรก อาศัยสถานที่ของโรงเรียนเทศบาล เป็นที่สอนใช้อาจารย์พิเศษในท้องถิ่น ฝึกปฏิบัติในสถานประกอบการภายในจังหวัด ระยะต่อมาจึงมีอาคารสำนักงานเป็นของตัวเอง ในช่วง 10 ปีแรกของการดำเนินงาน ประสบความสำเร็จอย่างสูง มีผู้สนใจสมัครเข้าเรียนมาก ผู้ที่จบการศึกษาออกไป ประกอบอาชีพได้หมด ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2531 เป็นต้นมาจำนวนผู้สนใจ เรียนลดน้อยลงทุกปี จนถึงจุดต่ำสุดในปี พ.ศ. 2536

จากการศึกษาของวิทยาลัยชุมชนภูเก็ตพบว่า วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตร ( 2 ปี ) ทำให้เกิดควมสับสน เมื่อเปรียบเทียบกับ วุฒิอนุปริญญา ( 2 ปี )ของสถาบันการศึกษาอื่น ทั้งที่ หลักสูตรเหมือนกันไม่สามารถเทียบโอน เข้าศึกษาต่อปี 3 ,4ของมหาวิทยาลัยได้ ถูกตีค่าเงินเดือนต่ำกว่าที่ควรจะได้รับ และช่วงเวลาดังกล่าว มีสถาบันศึกษาเปิดเพิ่มมากขึ้น ทั้งของรัฐและเอกชนผู้เรียนมีโอกาสเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยและสามารถเรียนต่อเนื่อง จนจบปริญญาตรี อันเป็นค่านิยมของผู้เรียนในปัจจุบัน โอกาสทางการศึกษามีมากขึ้น แม้กระทั่งการเกิด โครงการวิทยาลัยชุมชนของกระทรวงศึกษาธิการ 77 แห่ง ทั่วประเทศในขณะนั้น ทำให้ผู้เรียน เข้าใจว่าเป็นโครงการเดียวกัน ในปี พ.ศ. 2539 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้ปรับหลักสูตร จากระดับประกาศนียบัตร ( 2 ปี) เป็นหลักสูตรอนุปริญญา ( 3 ปี ตามเกณฑ์ทบวงมหาวิทยาลัย) แต่ยังประสบปัญหาเช่นเดิม ปี พ.ศ. 2540 วิทยาลัยชุมชนภูเก็ตได้รับความเห็นชอบจาก สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้งดรับ นักศึกษาระดับอนุปริญญาทุกสาขาเพื่อปรับบทบาท และรูปแบบใหม่ให้สอดคล้อง กับสถานการณ์และภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน