คณะวิเทศศึกษาเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6262
เว็บไซต์ : http://www.fis.psu.ac.th

ข้อมูลทั่วไป

คณะวิเทศศึกษา เป็นคณะวิชาที่รับผิดชอบรายวิชาภาษา รายวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และรายวิชาสหวิทยาการในกลุ่มวิชาศึกษาทั่วไปของหลักสูตรระดับปริญญาตรี คณะวิเทศศึกษาจึงมุ่งดำเนินงานวิจัยและการจัดศึกษารวมทั้งการบริการวิชาการในด้านอาณาบริเวณศึกษา นานาชาติศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม โดยสร้างและประสานความร่วมมือกับองค์กรและสถาบันในระดับภูมิภาคและนานาชาติ เพื่อสร้างเครือข่ายการเรียนรู้และการปฏิบัติงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายสูงสุดในการแลกเปลี่ยนและพัฒนาการเรียนรู้ รวมทั้งการอยู่ร่วมกันในประชาคมโลกอย่างสันติสุข