คณะการบริการและการท่องเที่ยวเบอร์ติดต่อ : 0-7627-6200
เว็บไซต์ : http://www.fht.psu.ac.th/

ข้อมูลทั่วไป

คณะการบริการและการท่องเที่ยว เป็นคณะวิชาที่เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติทุกสาขาวิชาทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา นับตั้งแต่เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี พ.ศ.2537 ซึ่งมีนักศึกษารุ่นแรกประมาณ 40 คน จนถึงปัจจุบันในปีการศึกษา 2551 มีนักศึกษาของคณะฯ ซึ่งกำลังเรียนอยู่ในหลักสูตรต่างๆ ในชั้นปีที่ 1 – 4 รวมกันถึง 738 คน

จากการวิจัยและติดตามผลของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ซึ่งสำรวจในแต่ละปีพบว่า บัณฑิตที่จบการศึกษาจากคณะการบริการและการท่องเที่ยวนั้น นอกเหนือจากการมีความรู้และมีทักษะวิชาการ/วิชาชีพ ซึ่งเป็นจุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาแล้ว สิ่งที่ถือว่าเป็นจุดเด่นของบัณฑิต คือความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ รวมทั้งทักษะในด้านการใช้คอมพิวเตอร์ ซึ่งทำให้อัตราการได้งานและการทำงานที่ตรงกับสาขาวิชาของผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ในกลุ่มสูงสุดของบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากสาขาวิชาทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มาโดยตลอด