วิทยาลัยอิสลามศึกษาโทรศัพท์ : 0-7333-1305
โทรสาร : 0-7334-8726
เว็บไซต์ : http://www.cis.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

วิทยาลัยอิสลามศึกษา เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นนําทางวิชาการด้านอิสลามศึกษา เพื่อพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล โดยยึดอัลอิสลามเป็นบรรทัดฐาน

พันธกิจ

  1. ดําเนินการให้สอดคล้องกับพันธกิจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  2. ผลิตบัณฑิตตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของวิทยาลัยอิสลามศึกษา
  3. เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยเกี่ยวกับวิทยาการอิสลามและสังคมมุสลิมในประเทศไทย
  4. เป็นศูนย์กลางการบริการวิชาการแก่ชุมชน เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่สังคม สร้างความเข้าใจอันดี และพัฒนาสังคมไทยมุสลิมและภูมิภาคอย่างสมดุล
  5. ทํานุบํารุง รักษาและถ่ายทอดคุณค่าศิลปะและวัฒนธรรมมุสลิมที่สอดคล้องกับหลักการอิสลาม
  6. เป็นสถาบันนานาชาติทางสาขาอิสลามศึกษาภายในปี 2554

แนะนำคณะ

วิทยาลัยอิสลามศึกษาได้รับพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 โดยกำหนดให้เป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้านวิชาการ และศิลปวิทยาการเกี่ยวกับศาสนาอิสลามและบริการวิชาการแก่สังคม รวมทั้งผลิตกำลังคนทางด้านอิสลามศึกษาทั่วไปในทุกสาขา ปัจจุบันวิทยาลัยอิสลามศึกษาประกอบด้วย สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน และภาควิชาอิสลามศึกษา

การจัดตั้งวิทยาลัยอิสลามศึกษาขึ้นที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี สืบเนื่องจากความพยายามในอันที่จะ แก้ไข ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นพื้นที่พิเศษ โดยสภาความมั่นคง แห่งชาติ ได้เสนอเป้าหมายและนโยบายความมั่นคงแห่งชาติเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบ และสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้เสนอรัฐบาล พิจารณากำหนดเป้าหมายและมาตรการ การพัฒนาพื้นที่ เฉพาะจังหวัดชายแดนภาคใต้ไว้ในแผนฯ 5 โดยกำหนดให้จัดตั้งศูนย์กลางการศึกษาศาสนาอิสลาม ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาทุกระดับจนถึงขั้นอุดมศึกษา

ในส่วนของการผลิตบัณฑิตทางด้านอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีนโยบายที่จะเปิดสาขาวิชาการศึกษา อิสลามขึ้นพร้อมๆ กับการริเริ่มจัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และได้แต่งตั้งคณะกรรมการร่างหลักสูตรวิชา การศึกษาอิสลามขั้นอุดมศึกษา โดยจะจัดตั้งภาควิชาการศึกษาอิสลาม ซึ่งได้ร่างหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรีดำเนินการในรูปของแผนกวิชาอิสลามศึกษา สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ทบวงมหาวิทยาลัยได้ให้ความเห็นชอบ ในหลักสูตรอิสลามศึกษา ระดับปริญญาตรี เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2523 และเพื่อให้การเรียนการสอนสาขาอิสลามศึกษา ดำเนินไปด้วยดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษาและคณะกรรมการร่างโครงการจัดตั้งศูนย์อิสลามศึกษา เพื่อทำหน้าที่เสนอโครงการเข้าบรรจุในแผนฯ 5 และมหาวิทยาลัยฯ ได้พิจารณาและนำเสนอผ่านความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยทบวงมหาวิทยาลัย นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและได้รับการจัดตั้งเป็น วิทยาลัยอิสลามศึกษา เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2532 มีฐานะเป็นคณะหนึ่งในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หน่วยงานภายในคณะ

สำนักงานเลขานุการ สำนักงานวิชาการและบริการชุมชน ภาควิชาอิสลามศึกษา

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาเอก

หลักสูตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

ระดับปริญญาโท

หลักสูตรศิลปศาตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอิสลามศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการการศึกษาอิสลาม

ระดับปริญญาตรี

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขากฎหมายอิสลาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาเศรษฐศาสตร์และการจัดการในอิสลาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาตะวันออกกลางศึกษา

หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาครุศาสตร์อิสลาม

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาอิสลามศึกษา (หลักสูตรนานาขาติ)