เบอร์ติดต่อ074-286947
เว็บไซต์ http://crn.psu.ac.th/

จากการดำเนินงานโครงการมุ่งสู่บูรณาการงานวิจัยกับชุมชนซึ่งมี รศ.ดร.สมยศ ทุ่งหว้า เป็นหัวหน้าคณะ ทำงาน ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาสุขภาพภาคใต้ (วพส.) ซึ่งได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว มีข้อสรุปว่าทุกส่วนต้องการให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มีหน่วยงานที่ทำหน้าที่แบบ one stop service ที่เป็นทั้ง inlet และ outlet ในงานวิชาการและงานวิจัย ให้แก่ ชุมชน นักวิชาการและอาจารย์ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เนื่องจากมีความต้องการจากชุมชนในการใช้ประโยชน์จากผลงานวิจัย และเพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้มีโอกาสรับรู้ความต้องการของชุมชน สำหรับเป็นแนวทางในการพัฒนางานวิจัยเพื่อตอบสนองต่อชุมชน สำนักวิจัยและพัฒนาจึงรับอาสาเป็นหน่วยงานกลางในการประสานความต้องการระหว่างนักวิจัยในมหาวิทยาลัย และชุมชน โดยจะทำหน้าที่ในการประสานงานสร้างเครือข่ายระหว่างนักวิจัยและ ชุมชน พัฒนาฐานข้อมูลความต้องการงานวิจัยของชุมชน จัดให้มีการระดมความคิดเห็นระหว่างนักวิจัยและชุมชน เผยแพร่ผลงานวิจัยเพื่อการผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ และจัดทำอนุกรมชุดความรู้ มอ. (PSU Technical Report Series) เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้นักวิจัยในมหาวิทยาลัยได้รับรู้ถึงความต้องการของชุมชน และสามารถพัฒนางานวิจัยให้ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชน และเป็นช่องทางสำหรับชุมชนที่ต้องการติดต่อเพื่อหาข้อมูลหรือนักวิจัย รวมทั้งจัดทำวารสารสงขลานครินทร์ปริทรรศน์ (PSU Review) เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยสู่การใช้งานในชุมชน