คณะวิทยาการสื่อสารเว็บไซต์: http://www.comm-sci.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการสื่อสารมุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม เป็นเลิศในการวิจัยด้านการสื่อสารเพื่อสันติ เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาค และเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่งและดีที่ตระหนักถึงประโยชน์ส่วนรวม
  2. มุ่งเน้นการวิจัยด้านวิทยาการสื่อสารเพื่อสันติในบริบทสังคมพหุวัฒนธรรม
  3. พัฒนาคณะให้เป็นศูนย์กลางการผลิตสื่อและบริการวิชาการด้านวิทยาการสื่อสารในภูมิภาค
  4. ปฏิบัติทุกภารกิจของคณะโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้สู่องค์การแห่งการเรียนรู้

คณะวิทยาการสื่อสาร เป็นคณะวิชาที่เน้นการบูรณาการศาสตร์แห่งการสื่อสาร คือ "นิเทศศาสตร์" กับ "เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" เพื่อสร้างองค์ความรู้และผลิตบัณฑิตแห่ง "สังคมสารสนเทศ" (information society) และ "สังคมฐานความรู้" (knowledge-based society) ที่จะต้องพร้อมด้วยศักยภาพในการสื่อสาร การเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศ และการใช้เทคโนโลยีอย่างเชี่ยวชาญ สร้างสรรค์ และรู้เท่าทัน อีกทั้งยังสามารถประยุกต์ความรู้เพื่อพัฒนาตนให้เป็นผู้นำทางวิชาชีพ ทางวิชาการ และทางสังคมในอนาคต