โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ


สำนักงาน : อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้ (ตึก LRC) ตึกทรงสี่เหลี่ยม ชั้น 12
เบอร์โทรติดต่อ : +66-7428-2831
เว็บไซต์ : http://www.uic.psu.ac.th facebook : https://www.facebook.com/PSUInternationalCollege

แนะนำโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ เปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย (นานาชาติ) ซึ่งเป็นหลักสูตร 4 ปี ในปีการศึกษา 2555 เป็นปีแรก และมีแผนการรับนักศึกษาปีการศึกษาละ 60 คน เนื้อหาของหลักสูตรเน้นในศาสตร์คอมพิวเตอร์ ศิลปะและการสื่อสาร รวมทั้งการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการออกแบบและการผลิตสื่อดิจิทัล

นอกจากนี้ โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ มีหน้าที่จัดการเรียนการสอนรายวิชาในหมวดการศึกษาทั่วไป (General Education) ให้แก่หลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี ที่เปิดสอนใน วิทยาเขตหาดใหญ่ด้วย

หลักสูตรที่เปิดสอน

: หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดิจิทัลมีเดีย(หลักสูตรนานาชาติ)

แนะนำวิทยาลัย

ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยมีมติอนุมัติในหลักการให้จัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติในคราวประชุมครั้งที่ 300 (7/2550) เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2550 และกำหนดกรอบภาระงานของ วิทยาลัยนานาชาติ (University International College : UIC) ไว้ดังนี้

1. รับผิดชอบการเปิดสอนหมวดวิชาการศึกษาทั่วไปเป็นภาษาอังกฤษ

2. การเปิดหลักสูตรนานาชาติที่มหาวิทยาลัยเปิดสอนเอง

3. การเปิดหลักสูตรร่วมกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ

4. การเปิดหลักสูตรใหม่ร่วมกับคณะเจ้าของศาสตร์

5. เป็นฐานการสอน English Program ให้หลักสูตร Billingual

6. เตรียมความพร้อม/ปรับพื้นฐานด้านภาษาให้กับนักศึกษา อาจดำเนินการร่วมกับสถาบันภาษา