คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเว็บไซต์ : http://www.sat.psu.ac.th

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำในการผลิตบัณฑิต วิจัย และบริการวิชาการแก่สังคม ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

พันธกิจ

 1. พัฒนาคุณภาพและบ่มเพาะบัณฑิตให้เป็นคนดี สร้างวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ มีจิตสำนึกสาธารณะ คุณธรรม จริยธรรม และมีสมรรถนะสากล
 2. สร้างสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่นำไปสู่การพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ พร้อมทั้งพัฒนาบัณฑิตศึกษาให้มีความเข้มแข็งในระดับสากล
 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยี บริการวิชาการ และสร้างเสริมเครือข่ายเพื่อความเข้มแข็งและมั่นคงของสังคม
 4. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

การจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เริ่มขึ้นในปีพุทธศักราช 2521 เนื่องจากความจำเป็นที่จะต้องพัฒนาวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นวิทยาเขตที่สมบูรณ์ กล่าวคือ ให้มีคณะทางด้านวิทยาศาสตร์ที่มีศักยภาพและมีความสามารถในการพัฒนาภาคใต้ เพื่อผลทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และความมั่นคงของชาติ เพิ่มจาก 2 คณะที่มีอยู่เดิมคือ คณะศึกษาศาสตร์ และ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดตั้ง “คณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์” ขึ้น

ต่อมาได้มีการปรับปรุงโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสภาพภูมิศาสตร์ ทรัพยากรของภาคใต้ และให้สนองนโยบายของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในช่วงกลางปีพุทธศักราช 2524 จึงได้เปลี่ยนชื่อคณะเป็น “คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”คณะกรรมการได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขโครงการจัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย ทบวงมหาวิทยาลัย ตามลำดับ และเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม พุทธศักราช 2528 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้จัดตั้งคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงจัดตั้งเป็นคณะลำดับที่ 3 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยหน่วยงานภายในดังนี้

 1. สำนักงานเลขานุการ
 2. ภาควิชาวิทยาศาสตร์
 3. ภาควิชาเทคโนโลยีและการอุตสาหกรรม
 4. ภาควิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 5. ภาควิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคอมพิวเตอร์
 6. ภาควิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
 7. ศูนย์เครื่องมือกลาง
 8. สถานีวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา
 9. ศูนย์วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ระดับปริญญาเอก

 • สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

ระดับปริญญาโท

 • สาขาเทคโนโลยีพอลิเมอร์
 • สาขาฟิสิกส์พอลิเมอร์
 • สาขาเคมีประยุกต์
 • สาขาชีววิทยาประยุกต์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • สาขาวิธีวิทยาการวิจัย

ระดับปริญญาตรี

 • สาขาเทคโนโลยียาง
 • สาขาเคมี-ชีววิทยา
 • สาขาเคมีอุตสาหกรรม
 • สาขาฟิสิกส์
 • สาขาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ
 • สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์
 • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
 • สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช)
 • สาขาเทคโนโลยีการประมง (กลุ่มวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)
 • สาขาเทคโนโลยีการประมง (กลุ่มวิชาอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ประมง)