คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เว็บไซต์ : http://huso.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จะเป็นคณะวิชาที่มีความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตและพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างปัญญาให้แก่สังคม

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาที่มีคุณภาพ โดยเน้นการมีส่วนร่วมการเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับประเทศและนานาชาติ
  2. พัฒนาองค์ความรู้โดยสร้างความเข้มแข็งในการวิจัย
  3. บูรณาการองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมเพื่อประยุกต์ใช้ในการผลิตบัณฑิตและการพัฒนาสังคม

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ได้จัดตั้งขึ้นตามโครงการที่ได้กำหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2515-2519) เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2517 โดยทบวงมหาวิทยาลัยได้ อนุมัติให้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี จัดตั้งคณะมนุษยศาสตร์และต่อมาได้อนุมัติให้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2518 เพื่อสนองนโยบายที่คณะกรรมการพัฒนาภาคใต้ได้วางไว้ว่าจะให้มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคม

ปัจจุบันคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ประกอบด้วย 8 ภาควิชา คือ ภาควิชาภาษาไทย ภาควิชาภาษาตะวันตก ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ภาควิชาสังคมศาสตร์ ภาควิชาปรัชญาและศาสนา ภาควิชาประวัติศาสตร์และศิลปะ ภาควิชาภาษาตะวันออก และภาควิชาภูมิศาสตร์