ข้อมูลข่าวสาร ม.อ.

1. การบริหาร
 
2. หลักสูตรการศึกษา
 
3. งบประมาณ
 
4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. 2522
 
5. การจัดซื้อจัดจ้าง
 
6. การประเมินคุณภาพมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
7. สรุปรายงานประจำปีคณะ / หน่วยงาน
 
8. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)
 
9. รายชื่อผู้ดำรง ต.ศาสตราจารย์
 
10. การประเมินผลการปฏิบัติงานของอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
 
11. คณะกรรมการตรวจสอบประจำมหาวิทยาลัย
 
12. การบริหารความเสี่ยง
 
13. การพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ
 
14. รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย
 
15. รายงานการประชุมคณบดี
 
16. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
 
17.กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์