คณะเทคนิคการแพทย์สำนักงาน : ห้อง MT402 ชั้น 4 อาคารบริหารวิชาการรวม (อาคารบัณฑิตวิทยาลัย) ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90112
เบอร์โทรติดต่อ : 074-289102-4 เบอร์แฟกซ์ 074-289101
เว็บไซต์ : http://medtech.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

คณะเทคนิคการแพทย์ ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ มุ่งสู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยและการบริการวิชาการ ในระดับมาตรฐานสากล

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีคุณธรรมและมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการวิจัยและสร้างนวัตกรรม
  3. นำองค์กรให้มีการจัดการความรู้ และการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ
  4. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตที่ดีในการทำงาน
  5. บริการตรวจสุขภาพด้านเวชศาสตร์ชันสูตร ด้วยจิตบริการ
  6. ส่งเสริมกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ประเพณีนิยมของไทย

แนะนำคณะ

เทคนิคการแพทย์เป็นวิชาชีพที่มีใบประกอบโรคศิลป์ ภายใต้พระราชบัญญัติวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ พ.ศ. 2547 โดยมีสภาเทคนิคการแพทย์ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เพื่อให้ได้ซึ่งตัวอย่างทางการแพทย์ และการดำเนินการโดยวิธีทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการตรวจ ทดสอบ วิเคราะห์ วิจัย และการรายงานผลการตรวจ เพื่อช่วยในการวินิจฉัย การติดตาม การรักษา การพยากรณ์โรค และการป้องกันโรค หรือเพื่อการประเมินภาวะสุขภาพ และสามารถประยุกต์องค์ความรู้ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเวชศาสตร์ชันสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ได้ผ่านการพิจารณาโดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 93 (4/2550) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2550 และได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 297(4/2550) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2550 โดยเปิดสอนเป็นหลักสูตร 4 ปี เปิดรับนักศึกษารุ่นแรก ปีการศึกษา 2551 มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตนักเทคนิคการแพทย์ที่มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรม จริยธรรมและมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานวิชาชีพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ สามารถเรียนรู้และทำวิจัยด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการแพทย์ เน้นการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพถ้วนหน้า จัดการศึกษาที่สอดคล้องกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และให้ความร่วมมือกับสถาบันและองค์กรต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้บริการวิชาการแก่สังคม และสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ

ภาควิชา/หน่วยงาน

คณะเทคนิคการแพทย์เป็นหน่วยงานใหม่ ปัจจุบันมีการจัดการบริหารงานแบบรวมศูนย์ มีสำนักงานคณะเป็นศูนย์กลาง ให้บริการสนับสนุนงานต่างๆ ทั้งงานบริหาร งานการเรียนการสอน งานบริการวิชาการ และการวิจัย มีผู้อำนวยการคณะเทคนิคการแพทย์ เป็นผู้บริหารสูงสุด และมีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ ทำหน้าที่ให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ให้ความเห็นชอบในการบริหารงานขององค์กร การดำเนินกิจกรรมต่างๆของโครงการจัดตั้งคณะฯ เสนอผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการประจำโครงการจัดตั้งคณะเทคนิคการแพทย์

แผนในอนาคตจะจัดโครงสร้างการดำเนินกิจกรรมทางวิชาการเป็น 6 สาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเคมีคลินิก สาขาวิชาจุลชีววิทยาคลินิก สาขาวิชาจุลทรรศนศาสตร์คลินิก สาขาวิชาภูมิคุ้มกันวิทยาคลินิกและธนาคารเลือด สาขาวิชาโลหิตวิทยาคลินิก และ สาขาวิชาปรสิตวิทยา

สาขาวิชาที่เปิดสอน

ปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์