คณะการแพทย์แผนไทยเว็บไซต์คณะการแพทย์แผนไทย : http://www.ttmed.psu.ac.th
เว็บไซต์โรงพยาบาลการแพทย์แผนไทย : http://www.ttmed.psu.ac.th/hospital/

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำในการจัดการศึกษาทางด้านการแพทย์แผนไทยในภูมิภาค

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิต ในระดับปริญญาตรี โท และ เอก ทางด้านการแพทย์แผนไทย
  2. ผลิตผลงานวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทย และการแพทย์พื้นบ้านภาคใต้ เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ที่จะนำมาใช้ในการเรียนการสอนและการให้บริการวิชาการ โดยเฉพาะการวิจัยที่เน้นการพิสูจน์ทฤษฎี การพัฒนาองค์ความรู้และบริการด้านการแพทย์แผนไทย โดยการผสมผสานแนวคิดเหตุและผลในเชิงวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์
  3. ถ่ายทอดองค์ความรู้ของบุคลากรหรือจากผลงานวิจัยสู่ชุมชนโดยผ่านทางกิจกรรมบริการวิชาการ
  4. ให้บริการวิชาการทั้งทางด้านการสร้างเสริมสุขภาพ การป้องกัน การรักษาโรค และการให้บริการสุขภาพด้วยหลักและวิธีการทางด้านการแพทย์แผนไทย
  5. ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

การแพทย์แผนไทย เป็นการแพทย์ที่อยู่คู่กับสังคมไทยมาตั้งแต่อดีต เป็นการแพทย์ที่อาศัยความรู้และภูมิปัญญาของคนไทยที่ได้ทดลอง ปฏิบัติจริงแล้วได้ผลสะสมถ่ายทอดสืบต่อกันมา แม้ว่าในระยะหลังการแพทย์แผนไทยจะถูกแทนที่ด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันและถูกละเลย แต่การแพทย์แผนไทยก็ยังไม่สูญหายไปจากสังคมไทย เนื่องจากยังเป็นที่ต้องการเพื่อใช้ในการรักษา ดูแลสุขภาพของคนไทยส่วนหนึ่ง และมีการศึกษาถ่ายทอดโดยหมอแผนโบราณทั้งในรูปส่วนบุคคลและในรูปขององค์กรเอกชนในลักษณะของชมรมหรือสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์และเภสัชกรรมไทย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จัดเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภาคใต้ และมีปณิธานที่จะให้เป็นที่พึ่งของสังคม จึงเห็นว่าควรจะมีบทบาทที่จะจัดการศึกษาศาสตร์ทางด้านการแพทย์แผนไทยในระดับอุดมศึกษา เพื่อเป็นการอนุรักษ์ ศึกษา วิจัยและพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นจึงได้มีการบรรจุหลักสูตรการแพทย์แผนไทยไว้ในแผนฯ 9 ของมหาวิทยาลัย และได้ดำเนินการเพื่อจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย โดยหลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภาวิชาการ เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2547 และผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 272(5/2547) เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2547