คณะนิติศาสตร์เว็บไซต์ : http://www.law.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

เป็นคณะชั้นนำของชาติ ที่สร้างองค์ความรู้ ผลิตบัณฑิตทางนิติศาสตร์เพื่อรองรับพลวัตทางสังคม

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ คู่คุณธรรมและความสามารถด้านภาษาต่างประเทศ
  2. สร้างองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ที่สอดคล้องกับบริบททางสังคมไทย
  3. พัฒนาคณะนิติศาสตร์ให้เป็นชุมชนวิชาการและบริการสังคม

วิชากฎหมายเป็นวิชาชีพสำคัญวิชาหนึ่งของสังคมส่งผลสำคัญยิ่งต่อความมั่นคงของชาติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความสงบสุข ความมีระเบียบความเป็นธรรมในสังคมและโดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นมหาวิทยาลัยที่สมบูรณ์แบบ ที่มุ่งเน้นการวิจัยกฎหมายเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมท้องถิ่นภาคใต้ได้ สภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงเห็นชอบและสนับสนุนให้มีคณะนิติศาสตร์ขึ้น และมีการเปิดรับนักศึกษารุ่นแรกในภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2545

ได้ประกาศมีการจัดตั้งคณะนิติศาสตร์ เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2546 โดยมีสาขาวิชาที่เปิดสอนคือ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ สาขาวิชากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ สาขาวิชากฎหมายมหาชน สาขาวิชากฎหมายระหว่างประเทศ