สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์

สำหรับ

สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (PSU ALUMNI RELATIONS)

เกี่ยวกับเรา

จากวันที่เริ่มก่อตั้ง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกของภาคใต้ จนถึงปัจจุบัน (ปีการศึกษา 2549) นับรวมได้ 39 ปีแล้ว มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์มีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาในทุกระดับการศึกษารวม 66,757 คน จากจำนวน 35 รุ่น ขณะที่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์กระจายอยู่ในหลายจังหวัดและหลายสาขาอาชีพ เป็นกลุ่มศิษย์เก่าที่มีการรวมตัวกัน ทั้งเป็นการพบปะสังสรรค์ธรรมดาแบบไม่เป็นทางการ และการจัดตั้งเป็นสมาคมและชมรม โดยหากจะแบ่งตามกลุ่มใหญ่ๆ แล้วมีอยู่ 4 กลุ่ม คือ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ กลุ่มศิษย์เก่าในจังหวัดต่างๆ กลุ่มศิษย์เก่าของคณะ และกลุ่มศิษย์เก่าที่แบ่งตามวิทยาเขตและเขตการศึกษา กลุ่มเหล่านี้โดยปกติจะมีการรวมตัวกันเพื่อจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสต่างๆ อยู่เป็นประจำ แต่ยังไม่มีกลไกที่ทำให้มีการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยอย่างเป็นระบบ

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการรวมตัวกันที่สร้างพลังที่สามารถผลักดันให้เกิดกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยได้ ทั้งในส่วนของการสะท้อนข้อมูลที่นำไปสู่การเพิ่มคุณภาพบัณฑิต การให้ข้อแนะนำเกี่ยวกับแหล่งงาน แนะแนวทางการทำงาน หาแหล่งฝึกงานสำหรับว่าที่บัณฑิต การเข้ามาสนับสนุนหรือร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการตั้งปัญหาหัวข้อวิจัยหรือร่วมทำแหล่งทุน การเป็นสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมมหาวิทยาลัย รวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอื่นๆ เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยโดยการเสวนาร่วมกับศิษย์เก่า 2 ครั้ง (เมื่อวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2548 และ วันอาทิตย์ที่ 3 กันยายน 2549) ได้สร้างแนวคิดร่วมในการจัดตั้ง “สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์” ขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ที่ช่วยในการประสานความเชื่อมโยง และกระตุ้นให้เกิดการรวมตัวของศิษย์เก่าของคณะ และในจังหวัดต่างๆ มากขึ้น และร่วมพัฒนามหาวิทยาลัยตามแนวทางที่กล่าวข้างต้น

พันธกิจ

ประสานกาย ประสานใจ ลูกพระบิดา เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบัน

วัตถุประสงค์

  1. ส่งเสริมและสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  2. เป็นหน่วยงานติดต่อและประสานงานความร่วมมือทางด้านกิจกรรมวิชาการ การวิจัย การพัฒนานักศึกษาและการระดมทุนพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่างศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย
  3. จัดทำและพัฒนาระบบฐานข้อมูลศิษย์เก่า
  4. สนับสนุนการสร้างเครือข่ายขององค์กรศิษย์เก่าทุกวิทยาเขต เพื่อส่งเสริมเกียรติแห่งสถาบันศึกษา และศิษย์เก่าผู้ประกอบการกิจอันเป็นประโยชน์ต่อสังคม ส่วนร่วมและมหาวิทยาลัย
  5. ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง**
ติดต่อ : มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ชั้น 2 สำนักงานอธิการบดี เลขที่ 15 ถนนกาญจนวนิช
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 0-7428-2209 ภายใน 2209
โทรสาร : 0-7444-6975
เว็บไซต์ : http://www.alumni-psu.psu.ac.th