คณะเศรษฐศาสตร์โทรศัพท์ : 074-28-2400
โทรสาร : 074-28-2410
เว็บไซต์ : http://www.economics.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

" ผลิตบัณฑิต วิจัยและบริการวิชาการให้เป็นที่ยอมรับทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ "

พันธกิจ

  1. บัณฑิตของคณะเศรษฐศาสตร์สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งเป็นผู้ที่มีคุณธรรมและจริยธรรม
  2. ผลิตงานวิจัยและบริการวิชาการที่มีคุณภาพบนพื้นฐานของประโยชน์ต่อส่วนรวม

ปณิธาน

"แสวงปัญญา พัฒนาคน: Seek Wisdom, Develop People"

แนะนำคณะ

ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในภาคเอกชนและภาครัฐบาล ทั้งในส่วนของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการกำหนดนโยบาย เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เห็นถึงความสำคัญขององค์ความรู้นี้ จึงได้จัดตั้งคณะเศรษฐศาสตร์โดยเป็นการรวมระหว่างภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะทรัพยากรธรรมชาติ และสาขาเศรษฐศาสตร์จากคณะวิทยาการจัดการ เมื่อปี 2546 ปัจจุบันเปิดสอนระดับปริญญาตรี 2 สาขา คือ สาขาเศรษฐศาสตร์ และสาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร ส่วนระดับปริญญาโทเปิดสอนสาขาการจัดการธุรกิจเกษตร

ปัจจุบันคณะฯ ตั้งอยู่ใกล้กับสนามกีฬากลางหรือเดิมคือสนามฟุตบอล (ล่าง) หากเดินทางเข้ามหาวิทยาลัยจากประตูใหญ่ เมื่อถึงวงเวียนเลี้ยวซ้าย ผ่านลานพระบิดา ถึงวงเวียนหน้าคณะศิลปะศาสตร์เลี้ยวซ้ายอีกครั้ง อาคารคณะเศรษฐศาสตร์อยู่ทางขวามือ

หน่วยงานภายในคณะ

1. สำนักงานคณะเศรษฐศาสตร์

2. สาขาเศรษฐศาสตร์

3. สาขาเศรษฐศาสตร์เกษตร

4. หลักสูตรปริญญาโทการจัดการธุรกิจเกษตร

สาขาที่เปิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี 2 หลักสูตร
1. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต Bachelor Degree Program in Economics ศ.บ.
2. หลักสูตรเศรษฐบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์เกษตร) Bachelor of Economics Program in Agricultural Economics ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์เกษตร)

หลักสูตรปริญญาโท 1 หลักสูตร
1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการธุรกิจเกษตร Master of Business Administration (Agribusiness Management) บธ.ม. (การจัดการธุรกิจเกษตร)