คณะศิลปศาสตร์


เว็บไซต์ : http://www.libarts.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

คณะศิลปศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ในระดับชาติและนานาชาติ

พันธกิจ

  1. จัดการศึกษาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  2. สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์
  3. บริการวิชาการเพื่อพัฒนาและตอบสนองความต้องการของชุมชนและสังคม
  4. ทำนุบำรุง ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เพื่อธำรงความเป็นไทยและสร้างเสริมความเข้าใจระหว่างวัฒนธรรม

คณะศิลปศาสตร์ จัดตั้งขึ้นตามประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกาเล่ม 114 ตอนที่ 47 ก ลงวันที่ 12 กันยายน พ.ศ.2540 เพื่อรองรับและดำเนินการจัดการเรียนการสอนทางด้านวิชาศึกษาทั่วไป สนอบตอบต่อการผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัย ผลิตบัณฑิตศิลปศาสตร์สาขาต่าง ๆ ทั้งในระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา พัฒนาการวิจัยรวมทั้งการให้บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น ทั้งนี้โดยแบ่งส่วนราชการออกเป็น 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาสารัตถศึกษา และภาควิชาภาษาและภาษาศาสตร์ สีประจำคณะศิลปศาสตร์ คือ สีแดงส้ม