คณะวิทยาการจัดการเว็บไซต์ : http://www.fms.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

คณะวิทยาการจัดการ เป็นคณะชั้นนำในภาคใต้ ที่จัดการเรียนการสอนและวิจัยในด้านการจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในระดับท้องถิ่นและนานาชาติ ภายในปี 2555

พันธกิจ

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มุ่งเน้นการจัดการศึกษา ด้านการจัดการในเชิงทฤษฎีและประยุกต์ใช้ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ สร้างผลงานวิจัย บริการวิชาการแก่สังคมและชุมชน เพื่อนำไปสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ

คณะวิทยาการจัดการ จัดตั้งขึ้นเป็นคณะที่ 7 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จัดการรับนักศึกษารุ่นแรกในปีการศึกษา 2519 แต่เดิมนั้นได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการทบวงมหาวิทยาลัยให้จัดตั้งขึ้นในนาม “คณะสังคมศาสตร์” ที่วิทยาเขตหาดใหญ่ เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2517 ต่อมามหาวิทยาลัย เห็นว่าตามหลักการเดิม มหาวิทยาลัยแบ่งออกเป็น 2 ศูนย์ คือ ศูนย์ทางวิทยาเขตหาดใหญ่ ให้เป็นศูนย์ทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์ทางวิทยาเขตปัตตานี ให้เป็นศูนย์ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและสังคมศาสตร์ แต่เนื่องจากคณะสังคมศาสตร์นี้จะจัดตั้งในวิทยาเขตหาดใหญ่ สภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติการเปลี่ยนชื่อเป็น “คณะวิทยาการจัดการ” ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2518

คณะวิทยาการจัดการประกอบด้วย 2 ภาควิชา คือ ภาควิชาบริหารธุรกิจ ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์