คณะทันตแพทยศาสตร์


เว็บไซต์คณะทันตแพทย์ : http://www.dent.psu.ac.th/
เว็บไซต์โรงพยาบาลทันตกรรม : http://www.dent.psu.ac.th/unit/jhospital/

วิสัยทัศน์

เป็นสถาบันชั้นนำทางวิชาการด้านทันตแพทยศาสตร์ ระดับประเทศ ในปี พ.ศ. 2550

พันธกิจ

ผลิตบุคลากร ผลงานวิชาการ และการบริการทางทันตกรรมที่มีคุณภาพได้มาตรฐานระดับสากลด้วยความภาคภูมิใจ ภายใต้การทำงานเป็นทีม เพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของประชาชน

คณะทันตแพทยศาสตร์ ประกอบด้วยภาควิชาคือ ภาควิชาชีววิทยาช่องปากและระบบการบดเคี้ยว ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์ ภาควิชาทันตกรรมป้องกัน ภาควิชาทันตกรรมอนุรักษ์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ และ ภาควิชาโอษฐวิทยา