งานวิเทศสัมพันธ์ วิทยาเขตปัตตานี

เว็บไซต์  http://intl.pn.psu.ac.th/index.php

วิสัยทัศน์

สร้างความสัมพันธ์ที่ดีในระดับชาติและระดับนานาชาติ มุ่งเน้นให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ การพัฒนาสังคมและวัฒนธรรม เพื่อความเป็นเลิศ และก้าวสู่การเป็นมหาวิทยาลัยนานาชาติ

พันธกิจ

กิจกรรมด้านวิเทศสัมพันธ์เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้จากภายนอก สู่มหาวิทยาลัย เพื่อสนับสนุนการวิจัย การเรียนการสอน การพัฒนาบุคลากร และการประชาสัมพันธ์ กิจกรรมของมหาวิทยาลัยไปสู่สังคมโลก