งานรับนักศึกษา ป.ตรี

เว็บไซต์ : http://www.entrance.psu.ac.th/index.php

ข้อมูลทั่วไป

งานรับนักศึกษา เดิมชื่อ “หน่วยสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย” หรือ “หน่วยสอบคัดเลือกฯ “ เป็นหน่วยสังกัดงานบริการวิชาการ กองบริการการศึกษา ต่อมาสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในคราวประชุมครั้งที่ 285 (9/2548) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2548 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งเป็น “งานรับนักศึกษา” เป็นงานหนึ่งกองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

งานรับนักศึกษา แบ่งงานตามภารกิจหลัก 2 ด้าน ดังนี้

1. ภารกิจด้านการรับนักศึกษา มีภาระหน้าที่และความรับผิดชอบในการประสานงานและดำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้
            1.1 การคัดเลือกนักเรียน เข้าศึกษาขั้นปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยวิธีรับตรง (สอบตรง) และโควตาพิเศษ ต่าง ๆ ได้แก่
                - การคัดเลือกนักเรียนที่มีผลการเรียนดี
               - การคัดเลือกนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยวิธีรับตรง
               - โครงการคัดเลือกนักศึกษาไทยที่นับถือศาสนาอิสลามใน จังหวัดชายแดนภาคใต้ เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ตามโครงการกระทรวงมหาดไทย
               - การคัดเลือกบุคคลที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา
               - การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคเหนือโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
               - การคัดเลือกนักเรียนในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือโดยความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น
               - โครงการกระจายโอกาสทางการศึกษาให้แก่ท้องถิ่นที่ไม่มีผู้สอบผ่านข้อเขียน (โควตาอำเภอ)
               - โครงการรับนักศึกษาแพทย์โควตาจังหวัด (แพทย์ชนบท)
               - โครงการรับนักศึกษาทันตแพทย์โควตาจังหวัด
           1.2 การคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลางการรับนักศึกษา (Admissions) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
           1.3 การจัดสอบวิชาเฉพาะ/วิชาความถนัด เพื่อสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย
           1.4 การจัดสอบทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (Ordinary National Education Test : O-NET) และ การจัดสอบทางการศึกษาขั้นสูง (Advanced National Education Test : A-NET)
           1.5 การรับนักศึกษาตามโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย/ คณะต่าง ๆ
           1.6 การดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาขั้นปริญญาตรี

การดำเนินงานในระดับปฎิบัติหน้าที่ในข้อ 1.1, 1.2, 1.3 และ 1.4 อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการ /คณะอนุกรรมการดำเนินงานที่มหาวิทยาลัยแต่งตั้งขึ้น โดยมีงานรับนักศึกษาเป็นฝ่ายเลขานุการและประสานงาน

2. ภารกิจด้านการบริหารและธุรการ การจัดทำข้อมูลและสารสนเทศ คลังข้อสอบและวิเคราะห์ข้อสอบ การประเมิน วิจัยและพัฒนาระบบการรับนักศึกษา การประชาสัมพันธ์และแนะแนว การประกันคุณภาพและการควบคุมภายใน การเงินและพัสดุ และงานธุรการ