สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา

เบอร์ติดต่อ : 0-7333-1250
เว็บไซต์ : http://culture.pn.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

“สถาบันวัฒนธรรมศึกษากัลยาณิวัฒนา จะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและจัดกิจกรรมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยมีการวิจัยเป็นฐาน ”

พันธกิจ

1. เทิดพระนามและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2. รวบรวมข้อมูล ศึกษาวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย
3. ประสานงานกับคณะและวิทยาเขตรวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในและนอกมหาวิทยาลัยเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และจัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม
4. ให้บริการสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต
5. เป็นแหล่งหลอมรวมกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนภายนอก