ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรเขตการศึกษาตรัง

สารสนเทศบุคลากร
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/information_personal.php

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/ccenter/index.php?option=com_wrapper&ItemId=46

E-Mail
เว็บไซต์ http://webmail.psu.ac.th/webmail