ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศบุคลากร
เว็บไซต์ https://dss.psu.ac.th/dss_person/

หมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/phonebook/index.php

ตรวจสอบจดหมายและพัสดุ
เว็บไซต์ http://intranet.phuket.psu.ac.th/staff/mail/mail_list.php