ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับบุคลากรวิทยาเขตปัตตานี

ระบบ E-Mail
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/select_mail/staff.html

Intranet
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th

ค้นหาอีเมล์บุลคากร
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/email/search_mail3.php

ค้นหาอีเมล์หน่วยงาน
เว็บไซต์ http://mis-pattani2.pn.psu.ac.th/intranet/EmailInstitute/searchemail.php

ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/telephone/telephone.php

บริการยานยนต์
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th/budget/car/Table_total.php

ระบบงานสารบรรณ
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/saraban/main/Home.php

ระบบตรวจสอบเงินยืมนักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/budget/income/

ระบบสหกรณ์
เว็บไซต์ http://intranet.pn.psu.ac.th/budget/sahakron/index.php