สำหรับ

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาเขตการศึกษาตรัง

สารสนเทศนักศึกษา
เว็บไซต์ http://www.trang.psu.ac.th/information_student.php

E-Mail
เว็บไซต์ http://webmail.psu.ac.th/webmail/

E-learning
เว็บไซต์ http://vclass.trang.psu.ac.th/

Check Quota Print
เว็บไซต์ http://172.20.1.240/topup/