วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

สำหรับ

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

Virsual Classroom
เว็บไซต์ http://www.surat.psu.ac.th/vc_surat

E-Service (PSU Passpopst)
เว็บไซต์ http://classroom.surat.psu.ac.th/reserve_room/

ค้นหาตารางสอบ
เว็บไซต์ http://reg.surat.psu.ac.th/schedule/examschedule_main.php

หอบรรณสารสนเทศ
เว็บไซต์ http://lib.surat.psu.ac.th/web51/