สำหรับ

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตภูเก็ต

ระบบสารสนเทศนักศึกษา
เว็บไซต์ http://intranet.phuket.psu.ac.th/std_zone/login.php

WebMail
เว็บไซต์ http://www.phuket.psu.ac.th/webmail/

Virsual Classroom
เว็บไซต์ http://vcr.phuket.psu.ac.th/