สำหรับ

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตปัตตานี

E-Mail
เว็บไซต์ https://mails.pn.psu.ac.th/horde3/imp/login.php

ตรวจสอบสำเร็จการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/index.php?page=stud_index.php

คำอธิบายรายวิชา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/curriculum/searchsubjectdesc.php

Download แบบฟอร์มงานทะเบียน
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/index.php?page=form_download.html

ระบบทุนการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/loan/scholar/Loginscholar.php

ระบบงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/loan/student/Login.php

ระบบหอพัก
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/dorm/

ระบบหอพักในกำกับ
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/cdorm/

ห้องเรียนเสมือน
เว็บไซต์ http://www.pn.psu.ac.th/vc_simulation.php/

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/

ค้นหาอีเมล์นักศึกษา
เว็บไซต์ http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/intranet/email/search_mail_student3.php