สำหรับ

มหาวิทยาลัยโดยศูนย์คอมพิวเตอร์วิทยาเขตหาดใหญ่ทำหน้าที่รับผิดชอบดูแลระบบสารสนทเศของมหาวิทยาลัย โดยการปรับปรุงและพัฒนาให้มีความทันสมัยและต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการและความสะดวกสบายในการใช้งาน โดยระบบสารสนเทศสำหรับนักศึกษา ตั้งแต่ระบบการรับเข้า การจัดการเรียนการสอน การดูแลนักศึกษา จนกระทั่งสำเร็จการศึกษา ซึ่งระบบที่ให้บริการสำหรับนักศึกษาในวิทยาเขตหาดใหญ่ได้แก่

ระบบสารสนเทศออนไลน์สำหรับนักศึกษาวิทยาเขตหาดใหญ่