หน่วยวิจัยน้ำมันปาล์ม

เว็บไซต์ : http://opru.surat.psu.ac.th/index.php

หน่วยวิจัยปาล์มน้ำมัน ม.อ. สุราษฎร์ธานี สามารถดำเนินงานวิจัยและผลงานตีพิมพ์ที่เกี่ยวข้องกับปาล์มน้ำมันและน้ำมันปาล์มอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมัน วิทยาเขตหาดใหญ่ อีกทั้งได้รับสนับสนุนทุนวิจัยเพิ่มเติมจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ศูนย์วิจัยปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี และบริษัทเอกชนต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ โดยผลงานวิจัยที่ทางหน่วยวิจัยได้ดำเนินการ สามารถถ่ายทอดความรู้เหล่านั้นให้แก่ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ