ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง

ศูนย์ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเครื่องมือกลาง เป็นศูนย์รวมการเรียนรู้การปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และดูแลรับผิดชอบเครื่องมือกลางของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี

เว็บไซต์  http://www.surat.psu.ac.th/sur_camp/