สถาบันขงจื้อภูเก็ต

เว็บไซต์ : http://www.confucius.phuket.psu.ac.th

สถาบันขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์(Confucius Institute at Phuket,Prince of Songkla University: CIP) ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เขตการศึกษาภูเก็ตและมหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ ภายใต้การรับรองและสนับสนุนจาก ฮั่นป้าน (The Office of Chinese Language Council International : HANBAN) แห่งประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน นั้น มีภารกิจและวัตถุประสงค์หลัก คือ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนการสอนภาษาและวัฒนธรรมจีน การค้นคว้าวิจัย และการประชาสัมพันธ์เผยแพร่วัฒนธรรมจีน ตลอดจนเพื่อเป็นการกระชับสัมพันธไมตรีระหว่างไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาชน จีนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น

สถาบัน ขงจื๊อภูเก็ต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นองค์กรที่มีการบริหารงานอิสระ พึ่งตนเองได้ และไม่หวังผลกำไร เป็นสถาบันที่สนับสนุนให้นักเรียน นักศึกษา อาจารย์ และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสในการเรียนรู้และพัฒนาภาษาจีนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น