ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

เว็บไซต์  http://www.pcc.psu.ac.th/psu_bic_pk/index.html

ข้อมูลทั่วไป


“ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต” เป็นศูนย์รวมในการเสริมสร้าง และพัฒนาผู้ประกอบการ โดยมุ่งเน้นวิสาหกิจที่ใช้นวัตกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ที่สามารถนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และมั่นคง และเป็นหน่วยงานที่ส่งเสริม และบริหารจัดการทรัพย์สินางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยีชั้นนำของประเทศ ภายใต้การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นความพึงพอใจของผู้รับบริการ