ศูนย์ประสานงานราชการใสสะอาด

เว็บไซต์ : http://www.bcclean.psu.ac.th/

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบหลักการแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดโดยกำหนดเป็นนโยบายสำคัญของทางราชการและ ประกาศเป็นแผนระดับชาติ กำหนดให้การทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งให้กระทรวง กรม และ หน่วยงาน ของรัฐต่างๆดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดำเนินการให้สามารถบรรลุผลอย่าง จริงจัง (ตามหนังสือที่ นร.0205/ว195 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2543 เรื่องแนวปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด) และแจ้งส่วนราชการ ดำเนินการ 3 เรื่อง คือ

  1. จัดตั้งศูนย์ประสานราชการใสสะอาด
  2. จัดทำแผนกลยุทธ์หน่วยราชการใสสะอาด
  3. รายงานผลการดำเนินการเป็นรายปี (ภายใน 30 กันยายน)

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 ก.พ. มีหนังสือขอความร่วมมือส่วนราชการดำเนินการ 3 เรื่องดังกล่าว แล้วรายงานไปยังสำนักงาน ก.พ. ภายใน 30 ตุลาคม 2546

วันที่ 28 กรกฎาคม 2546 มีการประชุมหารือเกี่ยวกับเรื่องแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาดโดยได้มอบหมายให้ รองอธิการบดีฝ่ายระบบบริหารรับผิดชอบในเรื่องทั่วไปและรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากรรับผิดชอบในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับบุคคล โดยมีกองการเจ้าหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการ มหาวิทยาลัยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลเรื่องนี้เป็น 2 ระดับ คือ

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานราชการใสสะอาด โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และรองอธิการบดีของวิทยาเขตต่าง ๆ เป็นคณะกรรมการ
- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานกลุ่มต่าง ๆ เพื่อดำเนินการเรื่องราชการใสสะอาด ประกอบด้วย
  1. คณะทำงานกลุ่มงานปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน
  2. คณะทำงานกลุ่มงานส่งเสริมแผนสร้างราชการใสสะอาดและจริยธรรม
  3. คณะทำงานกลุ่มงานตรวจสอบความโปร่งใส และประเมินความใสสะอาด

และมหาวิทยาลัยได้รายงานผลการดำเนินงานให้สำนักงาน ก.พ. ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2546 ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 โดยได้ทำกิจกรรมดำเนินการอยู่ในระดับปกติ รายงานให้เข้าตามวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 4 ด้าน คือ

  1. สร้างความใสสะอาดของระบบและวิธีการทำงาน
  2. สร้างความใสสะอาดด้านความพร้อมให้ตรวจสภาพการทำงาน
  3. สร้างความใสสะอาดของจิตสำนึกและวัฒนธรรมการทำงาน
  4. สร้างความใสสะอาดของสภาพแวดล้อมทางกายภาพ