คณะอุตสาหกรรมเกษตร


เว็บไซต์ : http://agro.psu.ac.th/

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการด้านอุตสาหกรรมเกษตรระดับสากลเพื่อรับใช้สังคมอย่างมีคุณภาพ

พันธกิจ

  1. ผลิตงานวิจัยและบัณฑิตในสาขาอุตสาหกรรมเกษตรที่มีคุณภาพระดับสากล
  2. บริการองค์ความรู้แก่ชุมชน เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและการพึ่งตนเองในระดับมาตรฐาน

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่สำคัญในภาคใต้ที่มีส่วนในการพัฒนา อุตสาหกรรมเกษตรแก่ประเทศไทยโดยเฉพาะภาคใต้ เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาอุตสาหกรรมเกษตร ตั้งแต่ปี 2519 และในปี 2530 ได้เปิดหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ โดยอยู่ในความดูแลของภาควิชาอุตสาหกรรมเกษตร คณะทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาจึงได้รับการยกระดับจากภาควิชา ให้เป็นหน่วยงานระดับคณะ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคมเกษตรให้มีรายได้เพิ่มมากขึ้น มีการแบ่งโครงสร้างเป็น 5 หน่วยงาน คือ ภาควิชาเทคโนโลยีอาหาร ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรม ภาควิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหการเกษตร และสำนักงานเลขานุการคณะ ต่อมาได้มีการจัดตั้งหน่วยงานภายในโดยผ่านการอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัย เพื่อประสานงานด้านบริการวิชาการ ประกอบด้วยศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อการส่งออก และศูนย์สอบเทียบเครื่องมือวัด

ปัจจุบันคณะอุตสาหกรรมเกษตร นับเป็นคณะที่ 14 ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ปฏิบัติภารกิจที่สำคัญในการผลิตบัณฑิตทั้งระดับปริญญาตรี ในสาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุภัณฑ์ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร ระดับปริญญาโท ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์ประมง และระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาเทคโนโลยีอาหาร และสาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ