เว็บไซต์ :  http://www.phuket.psu.ac.th/library/index.php

ข้อมูลทั่วไป

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต เป็นแหล่งค้นคว้าหาความรู้ และมีระบบสืบค้นหนังสือ On-line พร้อมฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิคส์ โดยนักศึกษาสามารถยืมคืนหนังสือระหว่างวิทยาเขต หรือสถาบันอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยมีความร่วมมือได้ เวลาเปิดทำการ

การบริการ

เปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-19.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ 08.30-16.30 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด
ปิดภาคการศึกษา
จันทร์-ศุกร์ 08.30-16.30 น.
เสาร์-อาทิตย์ ปิด
วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปิด