กองทะเบียนและประมวลผล(งานทะเบียนกลาง)

สำหรับ

กองทะเบียนและประมวลผลเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ มีภารกิจหลักดังต่อไปนี้

  • รับรายงานตัวนักศึกษาใหม่
  • ทะเบียนประวัติ โดยจัดเก็บและบันทึกข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของนักศึกษาให้ เป็นปัจจุบัน
  • รับลงทะเบียนเรียน
  • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • จัดทำตารางเรียน
  • จัดทำตารางสอบ
  • รับทำสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์และทันตแพทยศาสตร์
  • คำนวณผลการศึกษา
  • แจ้งผลการศึกษา
  • ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษาและเสนอขออนุมัติปริญญา/ประกาศนียบัตร
  • จัดทำใบปริญญาบัตร/ประกาศนียบัตร
  • ออกใบประมวลผลการศึกษา
  • ออกหนังสือรับรองต่างๆ
  • ให้บริการหน้าเคาน์เตอร์แก่นัก
เว็บไซต์  http://reg.psu.ac.th/