สถาบันวิจัยความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยียางพารา

เว็บไซต์  http://www.coe-nr.org/home.html

วิสัยทัศน์

จะเป็นสถานวิจัยความเป็นเลิศระดับชั้นนำโดยยึดงานวิจัยเป็นฐานและเป็นที่พึ่งทางด้านวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารา แก่สังคม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา โดยเน้นด้านการดัดแปลงโมเลกุลยาง การผลิตผลิตภัณฑ์ยางพารา และผลิตภัณฑ์ยางธรรมชาติจากการเบลนด์ยาง (Elastomer blends) และยางธรรมชาติเทอร์โมพลาสติก (Thermoplastic Natural Rubber, TPNR) ชนิดที่มีสมบัติพิเศษ เช่น มีความทนทานต่อน้ำมัน (Oil resistance) หรือต้านทานต่อการเสื่อม (Aging resistance)
2. เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายวิจัยและการผลิตนักวิจัยใหม่
3. เผยแพร่ผลงานวิจัยและบริการวิชาการด้านเทคโนโลยียางพารากับภาคอุตสาหกรรม หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์และองค์กรต่างๆด้านยางพารา
4. สนับสนุนการเรียนการสอนด้านเทคโนโลยียาง ในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาทั้งในและนอกคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี