ศูนย์พัฒนากีฬาและสุขภาพ

เว็บไซต์  http://sport.pn.psu.ac.th/home.html

วัตถุประสงค์


1. เพื่อส่งเสริมการเล่นกีฬา การออกกำลังกายและพัฒนาสุขภาพ
2. เพื่อเป็นศูนย์รวมในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
3. เพื่อพัฒนาทักษะกีฬาของนักเรียน นักศึกษา และบุคลากร
4. เพื่อเป็นแหล่งให้บริการข้อมูลทางวิชาการด้านกีฬาและสุขภาพ
5. เพื่อเป็นหน่วยงานที่ควบคุมดูแล บริการ พัฒนาอุปกรณ์ และสนามกีฬาของมหาวิทยาลัย

วิสัยทัศน์

ศูนย์ พัฒนากีฬาและสุขภาพจะเป็นหน่วยงานบริการและสนับสนุนบุคลากร นักศึกษา และนักเรียนโรงเรียนสาธิต ที่มีความต้องการเล่นกีฬาเพื่อออกกำลังกายหรือความเป็นเลิศ เน้นการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ด้วยตนเองสู่ความเป็นสากล และมีความสุขอย่างได้มาตรฐาน

พันธกิจ


1. ให้ความรู้วิชาการทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาแก่บุคลากร นักเรียน นักศึกษา
2. ให้บริการในการจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านกีฬาและสุขภาพ
3. ใช้การบริหารจัดการเชิงรุกที่รวดเร็วตอบสนองถึงความพอใจของผู้ใช้บริการและมีการส่วนร่วม
4. พัฒนากีฬาและอุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้มีความทันสมัยและมีความพร้อมด้านปริมาณและสุขภาพ