งานทะเบียนและสถิตินักศึกษา

เว็บไซต์  http://mis-pattani.pn.psu.ac.th/registra/misc/web_page/

งานทะเบียนและสถิตินักศึกษาเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบงานด้านทะเบียนและประมวลผลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี มีภารกิจหลักได้แก่

  • รับรายงานตัวขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษา
  • รับลงทะเบียนเรียน: เพิ่ม ถอน เปลี่ยนกลุ่มวิชาเรียน
  • ประมวลผลการศึกษา และจำแนกสถานภาพนักศึกษา
  • ออกบัตรประจำตัวนักศึกษา
  • เสนอรายชื่อนักศึกษาเพื่อขออนุมัติปริญญา
  • จัดทำตารางสอบ
  • ดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา