เว็บไซต์ http://qa.pn.psu.ac.th/index.php

วิสัยทัศน์

     สำนักงานประกันคุณภาพเป็นหน่วยงานที่ผลักดันการใช้ระบบประกันคุณภาพ
      เป็นเครื่องมือในการบริหารมหาวิทยาลัยสู่วิสัยทัศน์

นโยบาย

     1. ด้านการพัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพ -> สำนักประกันคุณภาพยึดนโยบาย
     การประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย ฯ เป็นแนวทาง ในการดำเนินงานด้านประกันคุณภาพ
     ทั้งระดับมหาวิทยาลัยและสำนักประกันคุณภาพเอง
     2. ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการประกันคุณภาพ -> พัฒนาบุคลากรสอดคล้องกับแผนปฏิบัติการ
     ประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัยให้ครอบคลุมทุกระดับและทุกหน่วยงาน
     3. ด้านการวิจัย -> ดำเนินการวิจัยเพื่อให้นำผลการวิจัยไปพัฒนามหาวิทยาลัยได้
     4. ด้านบริการวิชาการ -> บริการวิชาการเชิงรับจนกว่าสำนักประกันคุณภาพ
     จะมีศักยภาพสูงขึ้นจึงค่อยบริหารเชิงรุก
     5. ด้านการประชาสัมพันธ์ -> ประชาสัมพันธ์ทั้งความเคลื่อนไหวด้านการประกันคุณภาพของมหาวิทยาลัย
     และองค์ความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ ด้วยวิธีที่ประโยชน์สูง ประหยัดสุด

เป้าหมาย

     1. พัฒนาระบบและกลไกประกันคุณภาพของทุกคณะ/หน่วยงาน แล้วเสร็จในเดือนมีนาคม 2545
     2. ผ่านการประเมิณคุณภาพนอกจาก สมศ.รอบแรกในปี 2545
     3. บูรณาการระบบประกันคุณภาพกับระบบบริหารในปี 2548
     4. พัฒนาระบบคุณภาพสู่ระบบสากล ภายในปี 2550