โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์

เว็บไซต์  http://www.psuwit.psu.ac.th

โรงเรียนม.อ.วิทยานุสรณ์ เป็นโรงเรียนระดับมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยโรงเรียนได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ในภูมิภาคจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตามโครงการพัฒนากำลังคนเชิงรุกเพื่อเพิ่มสมรรถนะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ซึ่งจะมีทุนการศึกษาแก่นักเรียนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงปริญญาเอก